#teiden の検索結果

km

bokura
[東電] 10/24(水) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.88%|使用量:3423/3986万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.15%|使用量:3434/3986万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 11:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.82%|使用量:3381/3986万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.85%|使用量:3183/3986万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 09:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.50%|使用量:2921/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 08:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:67.31%|使用量:2675/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.96%|使用量:2502/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 06:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.30%|使用量:2436/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.59%|使用量:2408/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.17%|使用量:2391/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.80%|使用量:2416/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/24(水) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.97%|使用量:2542/3974万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-24 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.98%|使用量:2923/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.50%|使用量:3064/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.30%|使用量:3216/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.34%|使用量:3378/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:87.79%|使用量:3516/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 19:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:88.79%|使用量:3556/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.67%|使用量:3431/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.80%|使用量:3356/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.82%|使用量:3397/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 15:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.69%|使用量:3432/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 14:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.87%|使用量:3319/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 13:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.87%|使用量:3439/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 12:10:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.74%|使用量:3474/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.39%|使用量:3420/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.40%|使用量:3220/4005万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.15%|使用量:2926/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.47%|使用量:2659/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.52%|使用量:2501/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.58%|使用量:2423/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.72%|使用量:2389/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.05%|使用量:2362/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.35%|使用量:2374/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/23(火) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.20%|使用量:2488/4000万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-23 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.78%|使用量:2856/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.73%|使用量:2975/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.88%|使用量:3102/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.72%|使用量:3257/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.06%|使用量:3392/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 19:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.48%|使用量:3449/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.87%|使用量:3344/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.23%|使用量:3318/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 16:10:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.07%|使用量:3352/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 15:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.85%|使用量:3343/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 14:15:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.45%|使用量:3206/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 13:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.65%|使用量:3335/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 12:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.21%|使用量:3317/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 11:15:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.57%|使用量:3251/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.94%|使用量:3024/4035万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:67.62%|使用量:2750/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 08:10:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.18%|使用量:2529/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 07:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.10%|使用量:2363/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:55.64%|使用量:2263/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:54.29%|使用量:2208/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:53.23%|使用量:2165/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:53.36%|使用量:2170/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/22(月) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:55.79%|使用量:2269/4067万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-22 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.44%|使用量:2570/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.78%|使用量:2724/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.64%|使用量:2861/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.37%|使用量:2958/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.72%|使用量:3006/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 19:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.17%|使用量:2951/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.27%|使用量:2706/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.28%|使用量:2671/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.82%|使用量:2690/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.41%|使用量:2711/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.66%|使用量:2720/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.30%|使用量:2707/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 12:10:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.18%|使用量:2703/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.66%|使用量:2649/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.74%|使用量:2510/3548万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:67.08%|使用量:2353/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.25%|使用量:2254/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 07:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.42%|使用量:2260/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.88%|使用量:2241/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 05:10:03 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.28%|使用量:2220/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 04:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.31%|使用量:2186/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 03:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.06%|使用量:2212/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 02:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/21(日) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.39%|使用量:2329/3508万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-21 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.95%|使用量:2623/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.04%|使用量:2768/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.27%|使用量:2918/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.11%|使用量:3019/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:87.00%|使用量:3086/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 19:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:87.31%|使用量:3097/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.11%|使用量:2948/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 17:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.79%|使用量:2901/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.52%|使用量:2927/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.23%|使用量:2952/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.94%|使用量:2942/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.86%|使用量:3010/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 12:10:01 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.69%|使用量:3004/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.34%|使用量:2956/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.45%|使用量:2818/3547万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 09:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.92%|使用量:2615/3586万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 08:15:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.13%|使用量:2443/3586万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.84%|使用量:2397/3586万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
bokura
[東電] 10/20(土) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.31%|使用量:2378/3586万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-10-20 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1638フォロー:271 返信 RT Fav
readmore