#teiden の検索結果

km

bokura
[東電] 11/19(月) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.45%|使用量:3469/4259万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 11:10:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.47%|使用量:3470/4259万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.74%|使用量:3311/4259万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:71.34%|使用量:3020/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.26%|使用量:2720/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.33%|使用量:2469/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 06:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:55.54%|使用量:2351/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 05:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:54.45%|使用量:2305/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 04:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:53.63%|使用量:2270/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:53.72%|使用量:2274/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/19(月) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:56.01%|使用量:2371/4233万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-19 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.87%|使用量:2716/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 23:15:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.30%|使用量:2888/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.98%|使用量:3031/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.45%|使用量:3127/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.71%|使用量:3176/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 19:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.55%|使用量:3131/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.41%|使用量:2931/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 17:15:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.49%|使用量:2740/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.41%|使用量:2737/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 15:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.93%|使用量:2757/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.90%|使用量:2756/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.88%|使用量:2755/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:71.55%|使用量:2781/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:71.67%|使用量:2786/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 10:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.82%|使用量:2675/3887万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 09:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.47%|使用量:2490/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 08:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.85%|使用量:2392/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.73%|使用量:2350/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 06:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.96%|使用量:2321/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.61%|使用量:2308/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 04:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.08%|使用量:2288/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.45%|使用量:2302/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 02:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/18(日) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.07%|使用量:2400/3746万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-18 01:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.60%|使用量:2733/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 23:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.63%|使用量:2889/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.30%|使用量:3031/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.60%|使用量:3120/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.97%|使用量:3173/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 19:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.12%|使用量:3179/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 18:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.89%|使用量:3015/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.45%|使用量:2882/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.71%|使用量:2892/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.76%|使用量:2894/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.48%|使用量:2883/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.21%|使用量:2950/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 12:15:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.75%|使用量:2971/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 11:10:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.45%|使用量:2998/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.41%|使用量:2919/3871万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.22%|使用量:2766/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.46%|使用量:2622/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 07:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:65.93%|使用量:2525/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.91%|使用量:2486/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.70%|使用量:2478/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.28%|使用量:2462/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:65.30%|使用量:2501/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/17(土) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.59%|使用量:2627/3830万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-17 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.63%|使用量:3023/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.64%|使用量:3148/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.07%|使用量:3291/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.17%|使用量:3420/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.81%|使用量:3530/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 19:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.23%|使用量:3589/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 18:10:01 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.17%|使用量:3503/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.49%|使用量:3350/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.78%|使用量:3362/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 15:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.07%|使用量:3374/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.46%|使用量:3224/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.97%|使用量:3370/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 12:15:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.33%|使用量:3385/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 11:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.57%|使用量:3395/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.74%|使用量:3277/4162万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.88%|使用量:3127/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.67%|使用量:2951/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.58%|使用量:2697/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.49%|使用量:2568/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 05:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.56%|使用量:2529/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.65%|使用量:2491/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.01%|使用量:2506/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 02:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/16(金) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.12%|使用量:2636/4176万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-16 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.00%|使用量:3055/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.15%|使用量:3187/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 22:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.69%|使用量:3335/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.92%|使用量:3470/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.52%|使用量:3579/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 19:10:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.26%|使用量:3610/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.87%|使用量:3468/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 17:10:03 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.59%|使用量:3331/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.24%|使用量:3316/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 15:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.47%|使用量:3284/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.22%|使用量:3148/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.07%|使用量:3309/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 12:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.55%|使用量:3329/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.76%|使用量:3338/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.42%|使用量:3198/4185万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.80%|使用量:3051/4191万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/15(木) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.08%|使用量:2895/4191万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-15 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/14(水) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.37%|使用量:2940/4300万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-14 08:15:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/14(水) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.00%|使用量:2752/4300万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-14 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 11/14(水) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.51%|使用量:2559/4300万kW(ピークは17:00を予定) #tepco #teiden
2018-11-14 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1622フォロー:270 返信 RT Fav
readmore