#teiden の検索結果

km

bokura
[東電] 1/17(木) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.06%|使用量:3845/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 15:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.10%|使用量:3847/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.90%|使用量:3781/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 13:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.43%|使用量:4030/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.17%|使用量:4180/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.17%|使用量:4345/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.32%|使用量:4353/5488万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 09:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:76.37%|使用量:4153/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.58%|使用量:3784/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.22%|使用量:3275/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:56.09%|使用量:3050/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:55.33%|使用量:3009/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:55.98%|使用量:3044/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:57.32%|使用量:3117/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 02:10:01 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/17(木) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.43%|使用量:3286/5438万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-17 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.80%|使用量:3874/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.99%|使用量:4091/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.33%|使用量:4264/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 21:15:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.84%|使用量:4394/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.68%|使用量:4489/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 19:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:86.97%|使用量:4504/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.05%|使用量:4301/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.63%|使用量:4072/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.58%|使用量:4018/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.35%|使用量:4006/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.72%|使用量:3870/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.72%|使用量:4077/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.77%|使用量:4183/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 11:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.55%|使用量:4327/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.99%|使用量:4298/5179万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.41%|使用量:4107/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.97%|使用量:3774/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 07:15:01 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.02%|使用量:3311/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.78%|使用量:3092/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.95%|使用量:3049/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.65%|使用量:3085/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 03:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:61.19%|使用量:3165/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/16(水) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:64.25%|使用量:3323/5172万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-16 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.71%|使用量:3919/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.83%|使用量:4184/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.49%|使用量:4373/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:87.56%|使用量:4532/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:89.66%|使用量:4641/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 19:10:01 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:90.13%|使用量:4665/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.88%|使用量:4445/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:83.00%|使用量:4296/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.72%|使用量:4385/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.22%|使用量:4411/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:85.09%|使用量:4404/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:89.91%|使用量:4654/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:91.27%|使用量:4724/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:92.25%|使用量:4775/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:88.06%|使用量:4558/5176万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.37%|使用量:4229/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:73.81%|使用量:3836/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.61%|使用量:3306/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 06:15:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.05%|使用量:3069/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.05%|使用量:3017/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.51%|使用量:3041/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 03:10:01 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:59.67%|使用量:3101/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 02:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/15(火) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:62.32%|使用量:3239/5197万kW(ピークは9:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-15 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.26%|使用量:3729/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:79.90%|使用量:3959/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.89%|使用量:4107/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.12%|使用量:4168/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:84.66%|使用量:4195/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 19:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:82.70%|使用量:4098/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.24%|使用量:3728/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 17:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.53%|使用量:3495/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.24%|使用量:3431/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 15:15:01 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.55%|使用量:3446/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:69.73%|使用量:3455/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.84%|使用量:3609/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.24%|使用量:3728/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.18%|使用量:3874/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:77.66%|使用量:3848/4955万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 09:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 07:00〜08:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.18%|使用量:3573/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 08:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 06:00〜07:00 [計画停電:実施せず] 使用率:65.80%|使用量:3257/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 07:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 05:00〜06:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.18%|使用量:2979/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 06:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 04:00〜05:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.10%|使用量:2876/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 05:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 03:00〜04:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.06%|使用量:2874/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 04:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
heartandspade11
[東電] 1/14(月) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.85%|使用量:2913/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 03:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 02:00〜03:00 [計画停電:実施せず] 使用率:58.85%|使用量:2913/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 03:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
1件のリツイート
bokura
[東電] 1/14(月) 01:00〜02:00 [計画停電:実施せず] 使用率:60.32%|使用量:2986/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 02:15:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/14(月) 00:00〜01:00 [計画停電:実施せず] 使用率:63.41%|使用量:3139/4950万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-14 01:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 22:00〜23:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.15%|使用量:3534/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 23:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 21:00〜22:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.18%|使用量:3726/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 22:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 20:00〜21:00 [計画停電:実施せず] 使用率:80.44%|使用量:3834/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 21:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 19:00〜20:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.18%|使用量:3869/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 20:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 18:00〜19:00 [計画停電:実施せず] 使用率:81.26%|使用量:3873/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 19:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 17:00〜18:00 [計画停電:実施せず] 使用率:78.66%|使用量:3749/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 18:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 16:00〜17:00 [計画停電:実施せず] 使用率:70.44%|使用量:3357/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 17:10:03 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 15:00〜16:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.43%|使用量:3166/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 16:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 14:00〜15:00 [計画停電:実施せず] 使用率:65.30%|使用量:3112/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 15:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 13:00〜14:00 [計画停電:実施せず] 使用率:65.53%|使用量:3123/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 14:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 12:00〜13:00 [計画停電:実施せず] 使用率:66.81%|使用量:3184/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 13:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 11:00〜12:00 [計画停電:実施せず] 使用率:68.69%|使用量:3274/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 12:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 10:00〜11:00 [計画停電:実施せず] 使用率:72.05%|使用量:3434/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 11:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 09:00〜10:00 [計画停電:実施せず] 使用率:75.18%|使用量:3583/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 10:10:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
bokura
[東電] 1/13(日) 08:00〜09:00 [計画停電:実施せず] 使用率:74.09%|使用量:3531/4766万kW(ピークは18:00を予定) #tepco #teiden
2019-01-13 09:15:02 JST bokura フォロワー: 1601フォロー:270 返信 RT Fav
readmore